odumírání napadených severoamerických smrků

Poškození a odumírání napadených severoamerických smrků. Smrk pichlavý picea pungens (stříbrný)

V našem regionu a v mnoha dalších místech ČR odumírá velké množství smrků pichlavých.

Onemocnění smrků pichlavých je způsobeno více faktory, hlavním faktorem je přemnožení mšice smrkové, (Elatobium abietinum,Liosomaphis abietinum, Hemiptera, Aphididae) které vyhovuje teplé a suché počasí. Mšice způsobuje odumírání asimilačních orgánů – jehlic. Jehlice postupně chřadnou a prosychají, opadají a to nejprve od vnitřku koruny (nejstarších jehlic) postupně až k vnějšku k mladším jehlicím, následuje celkové oslabení stromu a v důsledku možné neodvratné odumírání. U silně napadených stromů je poškození pravděpodobně nenávratné a je možné předpokládat i opakování těchto projevů v dalších vegetačních obdobích. Není však vyloučeno, že některé stromy budou i nadále životaschopné – vitální stromy a méně napadené mohou postupně zregenerovat.

Smrk pichlavý je proti mšicím či kloubnatce méně odolný než domácí smrk ztepilý. Silně napadené stromy je proto vhodnější nahradit původními dřevinami, například smrkem ztepilým, borovicí blatkou či lesní.

Houba – kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) známa jako původce poškození smrků stříbrných v oblasti Krušných hor, má oproti mšici smrkové jiné projevy. Napadá pupeny, které se deformují a dochází k zastavení rašení i tvorby nových jehlic.

Silně napadené stromy je možno kácet i na základě oznámení.

Možná ochranná opatření

Pouze u stromů se slabším poškozením lze aplikovat insekticidy určené k hubení mšic, např. MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR 50 wg, FAST K apod. Poškozené zrezlé jehličí se ale již neobnoví. Před a při použití přípravku je nutné zohlednit omezení, která vyplývají z uvedených rizik pro člověka, včely, vodní zdroje atd. Jednotlivá opatření je vhodné konzultovat s příslušnými orgány životního prostředí

Kácení napadených stromů

Silně poškozené – napadené stromy se mohou kácet dle ust. § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, i v době vegetace. A to za předpokladu, že na stromě nehnízdí volně žijící ptáci. Oznámení o kácení dřevin se podává příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dnů před kácením.

Oznámení musí obsahovat

  • jméno, příjmení, bydliště a datum narození vlastníka pozemku
  • druh stromu, obvod kmene v 130 cm od paty stromu, pozemková parcela, katastr
  • důvod kácení (tj. poškození mšicí) musí být doložen fotodokumentací
  • přiložen musí být snímek z katastrální mapy, ve které je strom zakreslen

Kompletní informace o poškození smrku stříbrného ke stažení

Aktuální poškození smrku stříbrného
(PDF, 89 KB) zdroj VÚKOZ, v.v.i.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky