Kácení stromů

Kácení stromů

kácení stromů

 • zhodnocení bezpečnostních rizik a navržení postupu
 • zajištění nebezpečného prostoru s ohledem na bezpečnost osob a majetku
 • kompletní provedení prací s odstraněním dřevních zbytků
 • kácení v zástavbě a v blízkosti překážek, postupné oddělování a spouštění řezaných částí
 • skácení ve volném prostoru na předem určené místo
 • odvětvení a rozmanipulování dřevní hmoty
 • odstranění a odvoz s konečným úklidem

informace

Fyzická osoba jako majitel pozemku a dřeviny:

 • může kácet bez povolení dřeviny do obvodu 80 cm (měřeno 1,3 m nad zemí), souvislou plochu keřů do 40 m2
 • na větší stromy musí být povolení od obecního (okresního) úřadu
 • dřeviny nesmí být významným krajiným prvkem, přírodní památkou, vzácným druhem nebo součástí chráněného území

Právnická osoba jako majitel pozemku a dřeviny:
má stejná práva a povinnosti jako fyzická osoba

Povolení není třeba

 • pokud je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví osob, nebo hrozí-li škoda velkého rozsahu
 • nutno takové kácení do 15 dnů oznámit na obecním (okresním) úřadě a podložit fotodokumentací (posudkem)

termín kácení

Vyhláška č. 395/1992 Sb.§ 8 odst. 5. stanovuje, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Přesné datum vegetačního klidu není pravními předpisy stanoveno, jelikož každý druh dřeviny dosahuje vegetace v jiné době a dále je nutné počítat i s výkyvy počasí. V praxi se povoluje kácení dřevin rostoucí mimo les nejčastěji od 1. října do 31. března.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. Pořádání rekvalifikací, kurzů, školení a opakovaných přezkoušení, lektorská činnost,bezpečnost práce.Údržba a péče o zeleň a zahrady.Kácení a těžba, rizikové kácení stromů.Zapůjčování zahradní a lesní techniky